فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی در منزل
مرکز پرستاری ناجی برای آسایش بیماران در منزل برنامه های بسیاری تدارک دیده است.
یکی از این اقدامات انجام خدمات فیزیوتراپی در منزل میباشد. با انجام یک دوره فیزیوتراپی کامل که تحت نظر پزشک و توسط کارشناسان فیزیوتراپی انجام میشود میتوانیم زمان بازگشت به شرایط عادی و طبیعی را برای بیمارمان سرعت بخشیم.
ضمن اینکه انجام فیزیوتراپی در محیط صمیمی منزل بیمار تاثیر روحبخشی بر روند درمان خواهد داشت
کارشناسان فیزیوتراپی ناجی به منزل بیماران مراجعه می نماید و دستورات پزشکان متخصص برای فیزیوتراپی را با استفاده از کلیه تجهیزات لازم انجام خواهند داد .
دیگر نیازی نیست بیمار را برای انجام فیزیوتراپی به بیرون از منزل ببرید .
ما همان روشها و تجهیزات را به منزل شما خواهیم آورد .

کارشناسان ناجی آماده پاسخگویی هستند.